Informacja Administratora Danych Osobowych

Drodzy uczestnicy rekolekcji, warsztatów i innych form działania Stowarzyszenia „Spotkania Małżeńskie”. W związku z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO, prosimy o to abyście się zapoznali z informacją Administratora Danych Osobowych.

Co to jest RODO?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską, który reguluje zasady ochrony danych osobowych. Pełny tekst rozporządzenia RODO można przeczytać na stronie.
RODO w większym stopniu niż dotychczas obowiązujące przepisy, kładzie nacisk na informowanie osób, jakie ich dane są przetwarzane, w jakim celu to się dzieje i jakie prawa im przysługują. Przepisy RODO zastąpiły obowiązującą obecnie ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Rozporządzenie RODO obowiązuje w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r.

Dlaczego Spotkania Małżeńskie podlegają RODO?

RODO podlega każda firma, jak również stowarzyszenie, które przechowuje dane osobowe osób fizycznych w Unii Europejskiej.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżeńskich (SPSM).

Dlaczego powołaliśmy Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżeńskich (SPSM)?

Spotkania Małżeńskie (ang. Encounters of Married Couples) są międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych, uznanym Dekretem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich Nr 752/09/S-61/B-109 z dnia 15 sierpnia 2009 r. Spotkania Małżeńskie to stowarzyszenie kościelne nieposiadające osobowości prawnej. Dlatego powołaliśmy Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżeńskich (SPSM), które jest organizacją zarejestrowaną w Polsce i posiada osobowość prawną. Celem stowarzyszenia SPSM jest wspieranie i niesienie pomocy ruchowi rekolekcyjnemu Spotkania Małżeńskie.

Skąd mamy Wasze dane osobowe? Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe uczestników organizowanych przez nas rekolekcji, kursów i warsztatów. W naszej bazie przechowujemy następujące dane: imię, nazwisko, imię i nazwisko współmałżonka, kod pocztowy, miejscowość, adres email, numer telefonu oraz informację czy jesteście zainteresowani uczestnictwem w małej grupie, a także najbliższy waszemu miejscu zamieszkania, ośrodek diecezjalny Spotkań Małżeńskich. Wasze dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, lub od Twojego współmałżonka, narzeczonego lub narzeczonej, podczas zapisów na rekolekcje, kursy czy warsztaty.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Waszych danych osobowych przez Spotkania Małżeńskie?

Wasze dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. Podczas zapisów, w celu zapewnienia Waszego uczestnictwa w rekolekcjach, kursach i warsztatach na które dokonujecie zgłoszenia, oraz organizacji tych rekolekcji, kursów i warsztatów. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. b RODO (1) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 2. Na zakończenie rekolekcji dla małżeństw, turnusów dla rodzin, „Wieczorów dla Zakochanych” lub „Rekolekcji dla Narzeczonych” pozyskujemy Waszą zgodę na dalsze przetwarzanie Waszych danych osobowych, w celu informowania o naszych propozycjach kontynuowania formacji dialogu:
  • rozsyłając pocztą elektroniczną materiały formacyjne w formie newslettera,
  • zapraszając:
   • na ogólne spotkania porekolekcyjne dla uczestników rekolekcji podstawowych prowadzone w ośrodkach diecezjalnym,
   • na spotkania małej grupy w ośrodku diecezjalnym,
   • do udziału w rekolekcjach pogłębiających lub ponownego udziału w rekolekcjach podstawowych,
   • do udziału w turnusach wakacyjnych,
   • lub do skorzystania z innych propozycji dla małżeństw i rodzin, narzeczonych i zakochanych oferowanych przez Spotkania Małżeńskie.
 3. W celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. rozliczenia wniesionych opłat, w przypadku tego celu podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Wasze dane osobowe udostępniamy Animatorom Spotkań Małżeńskich współpracującym z Administratorem w celu organizacji i przeprowadzenia Rekolekcji, na które dokonujecie zgłoszenia, parafii, przy której odbywa się wybrany Kurs Przedmałżeński, mogą też zostać udostępnione organom i podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym Administratorowi systemy teleinformatyczne; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskane podczas zapisów na rekolekcje, kursy i warsztaty przechowujemy do czasu zakończenia danych rekolekcji, kursu czy warsztatu. W przypadku rezygnacji usuwamy je niezwłocznie. Dane osobowe, pozyskane za Waszą zgodą w celu przesyłania propozycji kontynuowania formacji dialogu, przechowujemy do czasu wycofania przez Was zgody na ich przetwarzanie przez Spotkania Małżeńskie.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie?

Wasze dane osobowe nie są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Wasze prawa wobec Spotkań Małżeńskich w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień tych można skorzystać w następujący sposób:

 1. Jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne, można zażądać
  1. sprostowania danych osobowych,
  2. ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, dane osobowe nie będą przetwarzane, ale pozostaną w bazie danych, do momentu żądania ich usunięcia.
 2. W przypadku rezygnacji z naszych propozycji, można:
  1. a. zażądać usunięcia swoich danych osobowych,
  2. b. wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  3. c. zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 3. W przypadku żądania przeniesienia danych zostanie ono wykonane po przekazaniu do Spotkań Małżeńskich zgody na ich przeniesienie.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Spotkania Małżeńskie danych osobowych można wnieść skargę do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

W przypadkach wymienionych w pkt. 2.1., 2.2. i 2.3, dane osobowe zostaną usunięte z bazy zarządzanej przez Spotkania Małżeńskie.

Jak zgłosić żądania realizacji Waszych praw dotyczących przetwarzania danych przez Spotkania Małżeńskie, lub uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Spotkania Małżeńskie?

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, wycofać zgodę na przetwarzanie, lub skorzystać z innych przysługujących Wam praw, opisanych powyżej, należy napisać do nas:

 • na adres e-mail: rodo@spotkaniamalzenskie.pl
 • lub na adres pocztowy: Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżeńskich, ul. Meander 23 m. 22, 02-791 Warszawa

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Spotkań Małżeńskich w Polsce