Ewangeliczna inspiracja

W tym miejscu zamieszczamy krótkie rozważania i pytania do refleksji wokół czytań biblijnych na najbliższa niedzielę.

VII Niedziela zwykła, 23 lutego 2020 r.

PIERWSZE CZYTANIE
Kpł 19, 1-2. 17-18

Przykazania miłości bliźniego

Czytanie z Księgi Kapłańskiej
Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!»

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Refren.

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Refren.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Refren.

Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 3, 16-23

Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców».
Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
1 J 2, 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Mt 5, 38-48

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Oto słowo Pańskie.

W czytaniach na tę niedzielę  uderza mnie dialogowy duch, jaki niosą Słowa Pana.

Bóg mówi do Mojżesza:
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!  
Czy nie jest to kwintesencja zasad, jakich uczymy się na rekolekcyjnym weekendzie?
Tak wiele miejsca poświęcamy w Spotkaniach uczuciom i rozróżnianiu ich od postaw. 
Bóg potwierdza dziś w Swoim Słowie, że „żywienie w sercu” nienawiści do męża/żony, „szukanie pomsty” czy „żywienie urazy” obejmuje absolutnym zakazem! Te działania przeczą miłości, a my jesteśmy zaproszeni by miłować współmałżonka jak samego siebie.
I dalej, w Ewangelii uczy mnie Jezus jak ma wyglądać moja małżeńska miłość.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski». 

Trudnym jest dla mnie nie odmierzać po równo tego, co daję i tego co otrzymuję. 
Ta chęć „sprawiedliwej wymiany” między mną a mężem sprawia, że buntuję się czasami, gdy to ja „po raz kolejny” pierwsza wychodzę do zgody, zapraszam do wspólnej modlitwy, organizuję małżeńskie wyjście we dwoje. Z tyłu głowy jakby ktoś mi szeptał, że „znów ja”, „jeśli nie ja to nikt”, że „widać mnie bardziej zależy…”
A Jezus nazywa taką hojność „doskonałością” na Boży obraz!
Czy umiem tak myśleć o sobie? 
Czy wolę widzieć siebie jako  „uległą  i wykorzystywaną” czy  jako „hojną i pełną miłości”?
Warto, rozważając Słowa Pana na dziś, zadać sobie tak powyższe, jak i inne pytania:
Czy rozważam w rachunku sumienia, gdzie prowadzą mnie moje uczucia, czy nie stają się postawą?
Co zmienia we mnie prawda, że dialogowe zasady to nie styl komunikacji ale Boże zalecenie?
Czy kocham mojego współmałżonka ustępliwie, z cichością i hojnością na wzór samego Boga? Co mogę zmienić, by zbliżać się do doskonałości? /Maja Bromber/