Ewangeliczna inspiracja

I Niedziela Adwentu, 28 listopada 2021 r.

PIERWSZE CZYTANIE
Jr 33, 14-16
Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
Tak mówi Pan:
«Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.
W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi.
W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: por. 1b)
Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.
4 Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
5 Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Refren.
8 Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
9 Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.
Refren.
10 Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
dla strzegących Jego praw i przymierza.
14 Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
i objawia im swoje przymierze.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE
1 Tes 3, 12 – 4, 2
Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
Bracia:
Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi.
Na koniec, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu – jak już zresztą postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ps 85 (84), 8
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Łk 21, 25-28. 34-36
Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa
☩ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».
Oto słowo Pańskie.
Ewangeliczna inspiracja:
Rozpoczynamy dziś Adwent –to czas podwójnego oczekiwania: na ponowne przyjście Pana na końcu
czasu i oczekiwanie, a raczej przygotowanie do świętowania narodzin Jezusa.
W Ewangelii usłyszałam dziś słowa: „Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. Dobrze to usłyszeć na początku Adwentu. Te słowa przemówiły do mnie, ponieważ czasami chodzę z opuszczoną głową. Chodzę tak, gdy się boję, czuję się samotna, słaba i nieważna. Wtedy pragnę schować się przed całym światem. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy przytłacza mnie grzech, gdy oddalam się od Boga.
Dzisiejsza Ewangelię uczy mnie, by ciągle „podnosić głowę”. Słuchając słów Boga przypominam sobie, że nie muszę tego robić o własnych siłach. Wszystko dzieje się mocą obecności Bożej, Jego wolą i miłością. Bo tylko Bóg naprawdę umie patrzeć na mnie całą – ze słabościami, którym ulegam, ale i z pięknem, które On sam we mnie tworzy. Zna moją wartość nawet wtedy, gdy ja o niej zapominam.
Dlatego podnoszę głowę, zbliżam się do mojego Ojca, odrzucam wszystko, aby moje serce nie było ociężałe i oczekuję na przyjście Pana Jezusa.
Pytania do refleksji:
1. Co mi przeszkadza w życiu „podnieść głowę” i spojrzeć Bogu prosto w oczy?
2. W jaki sposób przygotuję swoje serce na nadejście Jezusa?
3. Co czuję na myśl o czasach ostatecznych?O jakich potrzebach mówią mi te uczucia? Do jakich wartości pociągają?
/Marzanna Sokołowska/