Ewangeliczna inspiracja

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 19 maja 2024 r. 

– MSZA WIGILII –

PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 11, 1-9

Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel

Czytanie z Księgi Rodzaju

Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.
I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób zdobędziemy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».
A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, i rzekł: «Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!»
W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.

Oto słowo Boże.

1 PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33 (32), 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 12)

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

10 Pan udaremnia zamiary narodów, *
wniwecz obraca zamysły ludów.
11 Zamiary Pana trwają na wieki, *
zamysły Jego serca przez pokolenia.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

12 Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
13 Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

14 Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, *
na wszystkich mieszkańców ziemi.
15 On, który serca wszystkich ukształtował, *
który zważa na wszystkie ich czyny.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

DRUGIE CZYTANIE
Wj 19, 3-8a. 16-20b

Bóg zstępuje na górę Synaj w ogniu

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz wszedł na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom».
Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu, i przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: «Uczynimy wszystko, co Pan nakazał».
Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i unosił się z niej dym jak z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród gromów.
Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt góry.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
J 7, 37-39
 
Strumienie wody żywej
 
☩ Słowa Ewangelii według Świętego Jana
 
W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem:
«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza».
A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.
 
Oto słowo Pańskie.
 
Ewangeliczna inspiracja:
 
Czytając dzisiejsze teksty Starego Testamentu nasuwają mi się analogie do kilku epizodów z życia małżeńskiego.
 
Pomieszanie języków…przecież było wspólne budowanie, wszystko szło dobrą drogą, rozumieliśmy się bez słów, tak lubiliśmy działać ramię w ramię… Aż nagle przestajemy się słuchać, rozumieć, dzielić sobą. Język, którym zaczęliśmy  do siebie mówić, staje się niezrozumiały,  a wręcz wrogi, naszpikowany ocenami.
 
Kolejne czytanie i obietnice dane Mojżeszowi: Jeśli będziecie Mnie słuchać, będziecie Mi wierni, będziecie moją szczególną własnością. A jeśli życie wasze stanie się jak pole umarłych, Ja mogę ożywić kości waszego małżeństwa, na powrót oblec je w ciało i tchnąć w nie ducha, jak słyszy prorok Ezechiel. 
Nie ma sytuacji bez wyjścia, nie ma końca naszej miłości, jeśli będziemy wołać o pomoc do Ducha Ożywiciela.
 
W Ewangelii Jezus mówi :
«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza».
 
Musimy wierzyć. I przyjść. I czerpać. Ze Słowa, z Eucharystii, z przykładu życia Jezusa.
 
Nasze małżeństwo trwa już 18 lat.
Różne momenty za nami; wiele radości, kilka trudów. Nic z tego nie byłoby budujące i owocne, gdyby nie Bóg, któremu powierzyliśmy kiedyś nasze życie.
On realnie daje siłę do bycia rodzicem nastolatka, On mówi do mnie – idź i pogódź się z mężem zanim zapadnie noc. On sprawia, że męczące obowiązki stają się słodkie, a chwilowe odpuszczenie swoich potrzeb z miłości do bliskiej osoby – daje radość i satysfakcję. On sprawia, że z odwagą idę wraz z mężem na Weekendzie Małżeńskim mówić o przykładach z naszego życia do obcych mi ludzi. 
Jego Duch jest zawsze przy nas.
 
Pytania do refleksji:
 
1. Jaki duch ożywia Ciebie? Duch Boży czy duch tego świata?
 
2. O co mam prosić Ducha Świętego? Z czego ma mnie oczyścić? Czym napełnić?
 
Proszę, Duchu Święty,
usuń z mego życia rzeczy zbędne, wymieć kąty mego serca, mego domu, wypełnij moje życie Twoim powiewem!
 
/ Maja, żona Tomka/.