Ewangeliczna inspiracja

VI Niedziela Wielkanocna

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 15, 1-2. 22-29
Dekret Soboru Jerozolimskiego
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni».
Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych.
Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści:
«Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo.
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 (R.: por. 4)
Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
Albo Alleluja.
2 Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
3 Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Refren.
4 Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
5 Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Refren.
6 Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
8 Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE
Ap 21, 10-14. 22-23
Miasto Święte
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła
Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki i wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu szczepów synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.
A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 14, 23
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
J 14, 23-29
Duch Święty nauczy was wszystkiego
☩ Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie».
Oto słowo Pańskie.
Ewangeliczna inspiracja:
Dzisiejsza Liturgia Słowa otwiera nas na Ducha Świętego, którego z utęsknieniem wyczekujemy. Pierwsze czytanie pokazuje nam, jak Kościół pierwszego wieku, w Duchu Świętym, rozwiązuje konflikty, spory na przykładzie Soboru Jerozolimskiego.
Jest to model także dla naszych domowych kościołów: Najpierw wzajemne wysłuchanie, sięgnięcie do doświadczeń i do Słowa Bożego (ominięty fragment Dz15,3-21), a nade wszystko poddanie się działaniu Ducha Świętego, który, jak mówi św. Jan w Ewangelii, „wszystkiego nas nauczy i przypomni (uobecni) nam wszystko, co Jezus nam powiedział”J14,26
Nawet w sytuacji gdyby ktoś uparcie trzymał się swego stanowiska, to Duch Boży podpowie rozwiązanie wychodząc od tego właśnie stanowiska.
Natomiast w drugim czytaniu św. Jan ukazując nam Miasto Święte- cel naszego życia, zmagania, podpowiada nam pewną zasadę pomocną w rozwiązywaniu sporów. Dobrze wyraża ją łacińska sentencja: „Quidquid agis prudenter agas et respice finem”! Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz na koniec! Zawsze w Duchu Świętym!
Pytania do refleksji:
1. W jaki sposób staram się rozwiązać konflikt małżeński? Trzymam się bardziej swoich racji, czy szukam sposobu odbudowania relacji?
2. Co możemy zrobić, aby w naszym małżeństwie i rodzinie  bardziej poddać się działaniu Ducha Świętego?
/Iwona i Krzysztof/