Ewangeliczna inspiracja

X Niedziela zwykła, 11 czerwca 2023 r.

PIERWSZE CZYTANIE
Oz 6, 3-6
Bóg pragnie miłości
Czytanie z Księgi proroka Ozeasza
Poznajmy, dążmy do poznania Pana; Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, i jak deszcz późny, co nasyca ziemię.
«Cóż ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą, Judo? Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a Prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 50 (49), 1bcd i 8. 12-13. 14-15 (R.: por. 23b)
Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.
1 Przemówił Pan, Bóg nad bogami, *
i wezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca.
8 «Nie oskarżam cię za twoje ofiary, *
bo twe całopalenia zawsze są przede Mną».
Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.
12 «Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym, *
bo do Mnie świat należy i wszystko, co go napełnia.
13 Czy będę jadł mięso cielców *
albo pił krew kozłów?
Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.
14 Składaj Bogu dziękczynną ofiarę, *
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego.
15 I wzywaj Mnie w dniu utrapienia, *
wyzwolę ciebie, a ty Mnie uwielbisz».
Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.
DRUGIE CZYTANIE
Rz 4, 18-25
Wiara podstawą usprawiedliwienia
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia:
Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane: «Takie będzie twoje potomstwo».
I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe – miał już prawie sto lat – i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość.
A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Łk 4, 18
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Mt 9, 9-13
Powołanie Mateusza na apostoła
☩ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?»
On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».
Oto słowo Pańskie.
Ewangeliczna inspiracja:
„Poznajmy, dążmy do poznania Pana…” i „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.”
Po moich młodzieńczych buntach uwierzyłem znów w Boga, kiedy poznałem, że jest On Miłością. Że On mnie kocha i jedyne, czego pragnie, to mojej wzajemności. Chcę, bym również jak Ojciec, Syn i Duch Święty darzył  miłością całe stworzenie i każdą osobę ludzką. Przez Pana Jezusa, ucztującego z grzesznikami i celnikami, Bóg pokazuje, że każdy z nas, bez względu na swoje grzechy, jest powołany do miłości. Tej doczesnej i tej wiecznej z Nim. I do jej odwzajemniania teraz i w wieczności.
Pytania do refleksji:
    1. Jak rozumiem słowa „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.”? Jakie budzą we mnie uczucia?
    2.Jak mogę bardziej kochać Boga zgodnie z powyższymi słowami?
    3.Na ile dialog stał się dla mnie sposobem okazywania miłości Bogu i ludziom? Co mogę w tym zakresie czynić lepiej?

/Staszek, mąż Visi/.