Duchowość, charyzmat i misja

Dialog, w ujęciu Spotkań Małżeńskich, jest przede wszystkim sposobem komunikacji dla w małżeństwie, dla par przygotowujących się do małżeństwa, w rodzinie i między ludźmi w ogóle. Uczestnicy stopniowo mogą rozpoznawać, że dialog jest drogą życia wewnętrznego, drogą duchową, prowadzącą do świętości tak w życiu osobistym, małżeńskim jak i społecznym. Jest drogą więzi z Bogiem.

Spotkania Małżeńskie mają na celu odnawianie więzi męża i żony ze sobą i z Bogiem na podobieństwo miłości Chrystusa i Kościoła (por. Ef 5,21-33). Prace Spotkań Małżeńskich zmierzają ku pogłębieniu rozumienia, a przede wszystkim przeżywania na co dzień istoty sakramentu małżeństwa. Tym samym stwarzają podstawę trwałego rozwoju całej rodziny jako domowego Kościoła. Ukazują dialog jako drogę życia. Metody pracy, oparte na świadectwie codziennego życia, odwołują się zarówno do osiągnięć psychologii jak i do nauki Kościoła.

Charyzmatem animatorów Spotkań Małżeńskich jest zdolność do dzielenia się darem dialogu z innymi, inspirowanie innych do podjęcia dialogu w swoich związkach. Natomiast misją Spotkań Małżeńskich jest z jednej strony dążenie do objęcia różnymi formami pracy jak największej liczny małżeństw i przygotowujących się do małżeństwa, z drugiej zaś – dążenie do tego, by dialog jako styl życia ogarniał coraz pełniej wszystkie sfery życia osobistego, małżeńskiego i społecznego, nad wszystko zaś wież Bogiem.

Dialog rozumiemy jako rozmowę w prawdzie i miłości, prowadzącą do spotkania męża i żony ze sobą i z Bogiem. Przyjmując tezę, św. Tomasza, że „łaska buduje na naturze”, w Spotkaniach Małżeńskich ogromne znaczenie przypisuje się poznaniu uczuć, potrzeb psychicznych i innych naturalnych cech osobowości, pojmowanych jako dar i zadanie. Rozpoznawanie uczuć ma na celu określenie ich właściwego miejsca w życiu wewnętrznym osoby ludzkiej zgodnie z podstawami psychologii komunikacji oraz nauczania Kościoła.

Podstawy psychologii komunikacji interpersonalnej, w ujęciu Spotkań Małżeńskich sprzyjają życiu zgodnemu z przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Ponadto słowa Jezusa „Trwajcie w miłości Mojej” (J 15 9b) interpretujemy jako skierowane w sposób szczególny do małżeństw. Zostały przyjęte przez założycieli jako podpis Ikony Spotkań Małżeńskich. Szczególne znaczenie w duchowości Spotkań Małżeńskich ma stosowanie „zasad dialogu”: pierwszeństwa słuchania przed mówieniem, dzielenia się przed dyskutowaniem i rozumienia przed ocenianiem, a nade wszystko przebaczanie. Zasady te odnoszą się także do więzi z Bogiem, dotyczą modlitwy, sposobu czytania Pisma Świętego, prowadzenia rachunku sumienia, rozeznawania sposobu życia przed Bogiem. Psychologię komunikacji w ujęciu Spotkań Małżeńskich traktujemy jako dar Boży ułatwiający życie zgodne z zasadami dialogu.

Dialog proponowany przygotowującym się do małżeństwa w czasie Wieczorów dla Zakochanych pomaga im w podjęciu dojrzałej decyzji na temat przyszłego małżeństwa i w przygotowaniu się do zawarcia związku sakramentalnego.

Mając na uwadze dialog jako uniwersalny sposób komunikacji oraz zakorzenienie całości pracy w Ewangelii i nauce Kościoła, misją Spotkań Małżeńskich jest kształtowanie całości życia społecznego, a szczególnie małżeńskiego i rodzinnego, zgodnie zasadami dialogu.  ponad podziałami językowymi, narodowościowymi, historycznymi i politycznymi. Duchowość Stowarzyszenia otwiera szerokie pole współpracy pomiędzy wyznaniami.

Duchowość Spotkań Małżeńskich kształtują małżeństwa we współpracy z kapłanami.

Więcej w książkach: Jerzy Grzybowski, Dialog jako droga duchowości, Kraków 2019 (Wydanie III) oraz Dobra nowina o dialogu, Częstochowa 2016.